KUNCI JAWABAN PAI kelas 8 bab 4 halaman 76 77 pilihan ganda

✔️✅ Kami ucapkan terima kasi kepada adik adik telah berkunjung di blog kami ini, kami ingin meperkenalkan blog kami ini, blog kami ini berjudulkan ilmu edukasi, nama tersebut kami ambil karena memang kami akan berfokus pada pembahasan mengenai kunci jawaban dan pembahasan mengenai materi sekolah.

KUNCI JAWABAN PAI kelas 8 bab 4 halaman 76 77 pilihan ganda

di bawah ini adalah pembahasan yang telah kami buat untuk baik para pelajar yang mencari kunci seperti halnya di ketahui bahwasannya tugas merupakan bagian dari yang digunakan oleh sekolah untuk mengetahui apakah kalian telah mamah memahami materi yang disampaikan oleh guru untuk itu tugas juga digunakan sebagai tolak ukur seorang guru untuk mengetahui apakah pelajar ataupun siswanya telah memahami materi yang disampaikan oleh nya.

 1. Kunci jawaban PAI kelas 8
 2. Kunci jawaban MTK kelas 8
 3. Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8
 4. Kunci jawaban IPA kelas 8
 5. Kunci jawaban PENJAS kelas 8
 6. Kunci jawaban Bahasa indonesia kelas 8

tulis juga digunakan sebagai untuk menentukan nilai rapot yang artinya tugas digunakan sebagai salah satu bagian dari penentuan kenaikan kelas dimana hal ini bah arti tugas merupakan bagian terpenting dari pembelajaran.

Daftar Isi

 oleh karena itu kunci jawaban yang tepat dan benar sangatlah dibutuhkan kalian. karena hal ini sangat berkaitan erat dengan kenaikan kelas kalian jika kalian tidak mengerjakan tugas dengan baik kalian berpotensi untuk tidak naik kelas untuk itu aku mengajak kalian untuk berusaha semaksimal  untuk menyelesaikan tugas secara maksimal agar dapat memperoleh ini yang sempurna.

KUNCI JAWABAN PAI kelas 8 bab 4 

 nilai yang terbaik bukan manila yang diperoleh dengan mencontek ataupun mendengar jawaban dari orang lain sehingga dapat memperoleh nilai yang sempurna itu merupakan bukan nilai yang bagus yang bagus adalah nilai yang diperoleh dari usaha sendiri usaha sendiri yang mencari jawaban dengan teliti dimana hal ini ya dimana hal ini akan membuat seorang hargai akan usaha sehingga apapun hasil yang diperoleh begitu nilainya sempurna tuk ataupun tidak sempurna itulah nilai yang terbaik menurut dia.

 1. KUNCI JAWABAN PAI kelas 8 bab 1 halaman 19 20 21
 2. KUNCI JAWABAN PAI kelas 8 bab 2 halaman 32 33 34
 3. KUNCI JAWABAN PAI kelas 8 bab 3 halaman 53 54
 4. KUNCI JAWABAN PAI kelas 8 bab 4 halaman 76 77 78
 5. KUNCI JAWABAN PAI kelas 8 bab 5 halaman 92 93 94 95
 6. KUNCI JAWABAN PAI kelas 8 bab 6 halaman 109 110 111
 7. KUNCI JAWABAN PAI kelas 8 bab 7 halaman 127 128 129 130
 8. KUNCI JAWABAN PAI kelas 8 bab 8 halaman 154 155 156
 9. KUNCI JAWABAN PAI kelas 8 bab 9 halaman 171 172 173 
 10. KUNCI JAWABAN PAI Kelas 8 Bab 10 Halaman 190 191 192
 11. KUNCI JAWABAN PAI kelas 8 bab 11 halaman 209 210 211
 12. KUNCI JAWABAN PAI Kelas 8 Bab 12 Halaman 225 226 227
 13. KUNCI JAWABAN pai kelas 8 bab 13 halaman 241 242 243
 14. KUNCI JAWABAN pai kelas 8 bab 14 halaman 257 258 259

Kunci jawaban pai kelas 8 bab 4 halaman 76 77 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling tepat !
1. Hukum melaksanakan śalat sunnah rawatib qabliyah Subuh adalah…. 
a. sunnah grairu mu’akad 
b. sunnah mu’akad 
c. fardu kifayah 
d. fardu ‘ain
Kunci jawaban: b. sunnah mu’akad 

2. alat sunnah rawatib yang dilaksanakan sebelum śalat Isya dinamakan…. 
a. qabliyah Magrib 
b. qabliyah Isya 
c. ba’diyah Isya
 d. ba’diyah Subuh
Kunci jawaban: b. qabliyah Isya 

3. alat tahiyatul masjid dilaksanakan secara ….
a. berjemaah lebih utama 
b. munfard lebih utama 
c. munfard atau sendiri 
d. berjemaah atau munfard
Kunci jawaban: c. munfard atau sendiri 

4. alat witir dilaksanakan setelah śalat Isya. umlah bilangan rakaatnya paling banyak adalah … rakaat a. tiga  
b. lima 
c. sembilan 
d. sebelas 
Kunci jawaban: d. sebelas 

5. Perhatikan śalat sunnah berikut ini 
 1) alat idain
 2) Tarawih
 3) Witir 
 4) Tasbih
 5) Tahiyatul masjid
 shalat sunnah yang dapat dilaksanakan secara munfard atau berjema’ah adalah…
a. 1, 2 dan 3
b. 2, 3 dan 4 
c. 3, 4 dan 5
d. 1, 3 dan 4
Kunci jawaban: b. 2, 3 dan 4 

6. Memahami dan menghargai perbedaan jumlah bilangan rakaat dalam pelaksanaan śalat tarawih, merupakan salah satu wujud akhlak mulia umat Islam yang dinamakan ….
 a. tawadu 
b. qanaah 
c. tawakal 
d. tasamuh 
Kunci jawaban: d. tasamuh

7. alat sunnah yang tujuannya untuk meminta hujan akibat kemarau panjang adalah śalat…. 
a. kusūf 
b. khusūf 
c. istisqā 
d. tahajjud
Kunci jawaban: c. istisqā 

8. alat Idul Adha dilaksanakan pada pagi hari tanggal ….
 a. 10 Zulhijjah
 b. 11 Zulhijjah
 c. 12 Zulhijjah
 d. 13 Zulhijjah
Kunci jawaban: c. 12 Zulhijjah

9. Salat rawatib yang hukumnya sunnah muakkad adalah….
 a. dua rakaat sebelum śalat uhur 
b. dua rakaat sebelum śalat Asar 
c. empat rakaat sebelum śalat uhur 
d. empat rakaat sebelum śalat Asar
Kunci jawaban: b. dua rakaat sebelum śalat Asar

10. Pada waktu melaksanakan śalat tasbih, jumlah seluruh bacaan tasbih adalah….
 a. 200 
 b. 300
 c. 400
 d. 500
Kunci jawaban: a. 200 


Rangkuman pai kelas 8 bab 4

Lebih Dekat Kepada Allah  BAB dengan Mengamalkan Śalat Sunnah  4   56 Kelas VIII SMP/MTs  A Mari Renungkan     Marilah kita bercermin  pada diri kita sendiri, sudahkah  kita melaksanakan śalat wajib  dengan benar dan sempurna?  Apakah kita juga sudah  mendirikan śalat far«u dan  tidak pernah meninggalkannya͍  

KUNCI JAWABAN PAI kelas 8 bab 4 halaman 76 77 pilihan ganda

Marilah kita introspeksi diri  kita sendiri, bahwa śalat yang  kita kerjakan sudah betul atau  belum, sudah khusyuk atau  belum. Rasanya di dunia ini yang  śalatnya sudah benar-benar  khusyuk dan tuma’ninah, adalah śalatnya Eabi Muhammad saja. Mampukah  kita meniru śalat beliau? Bagaimana kalau ternyata di hadapan Allah Swt śalat kita itu  belum dianggap  sempurna? Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menutupi kekurangan  dalam śalat kita. Maksudnya, kita disuruh menyempurnakan kekurangan- kekurangan śalat dengan melaksanakan śalat sunnah sebagaimana yang  Rasulullah ajarkan kepada kita.

 Dengan melaksanakan śalat sunnah tersebut  kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt serta menyempurnakan  ibadah kita.  Pelaksanaan śalat sunnah merupakan cerminan tingkat ketakwaan  dan ketawakalan seorang hamba kepada Allah Swt. Dalam melaksanakan  śalat sunnah kita semata-mata mengharapkan rida dari Allah Swt. _alat ini  menuntut kesungguhan dan tekad yang kuat karena kita harus merelakan  waktu, tenaga, dan harta demi terlaksananya śalat tersebut.  Jadi, sudah jelas bahwa śalat sunnah itu dilaksanakan semata-mata  mengharapkan kedekatan dan rida dari Allah Swt yang akan dijadikan bekal  pada masa yang akan datang. Apalagi, kita menghayati bahwa dengan  melaksanakan śalat bukan sekadar melaksanakan kewajiban. Allah tidak  membutuhkan ibadah kita tetapi kitalah yang membutuhkannya. Kita  berharap agar Allah menerima ibadah kita sehingga kita akan mendapatkan  kebahagiaan dan ketenangan di dunia dan akhirat.    

   Sumber: Dokumen Kemdikbud Gambar 4.2 : _alat berjamaah   Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 57  B Dialog Islami     Gambar : seorang guru laki-laki (pak Imron)  yang berdiri di depan kelas sedang menjawab  pertanyaan salah seorang muridnya.  Saat jam pelajaran agama berlangsung͙ Pak Imron ͗ ͞Eah, anak-anak, demikian tadi penjelasan Bapak tentang śalat.  Apakah ada yang ingin kalian tanyakan͍͟ Amir ͗ ͞Saya, Pak. Mengapa śalat itu disebut tiang agama͍͟ Pak Imron ͗ ͞Bagus sekali pertanyaanmu, 

Amir. za, begini maksudnya.  Seseorang yang telah melaksanakan śalat berarti ia telah ikut  menegakkan atau mendirikan agama, dan siapa yang telah  meninggalkan śalat berarti ia telah meruntuhkan agama. :ika  agama itu sebuah bangunan, apa yang membuat bangunan itu  tegak͍͟ Amir ͗ ͞Tiang, Pak.͟  Pak Imron ͗ ͞za, betul, betul, betul. Semoga faham ya, ada lagi yang mau  bertanya͍͟ Eita ͗ ͞Saya, Pak. Apakah ada śalat yang bisa kita laksanakan selain śalat  wajib yang lima waktu tersebut͍͟ Pak Imron ͗ ͞Ada, Eita. Begini, pada dasarnya sehari semalam kita diwajibkan  untuk melaksanakan śalat lima kali yaitu uhur, Asar, 

Magrib,  Isya dan Subuh. Selain śalat wajib juga ada śalat sunnah yang  harus dilaksanakan antara lain śalat rawātib, śalat witir, śalat  duhā, śalat tahajjud dan lain sebagainya͟ Eita ͗ ͞Oh, begitu ya, Pak. Salat sunnah itu susah dikerjakan tidak, Pak͍.͟ Pak Imron ͗ ͞Bisa susah bisa mudah. Semua tergantung niat dalam hati kamu.  Kalau sudah biasa justru kalian malah susah meninggalkannya.͟ Eita ͗ ͞tah, Pak Imron bisa saja. Terima kasih, Pak.͟  Sumber:  Dokumen Kemdikbud Gambar 2.3 : Guru menjelaskan di depan kelas   58 Kelas VIII SMP/MTs  C Mutiara <hanjanah /Ɛůam     Gambar orang yang sedang melaksanakan  Śalat di masjid secara berjemaah     Gambar orang yang sedang Śalat yang  terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya  Gambar anak-anak yang sedang  melaksanakan Śalat     Gambar orang melaksanakan Śalat secara  munfarīd  _alat sunnah adalah śalat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. 

Orang  yang melaksanakan śalat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari  Allah Swt. Eamun, jika seseorang tidak melaksanakan śalat sunnah, dia tidak  berdosa. Dalam hal melaksanakan śalat Sunnah, Rasulullah memberi teladan  yang penuh dengan kemuliaan. Beliau selalu mengerjakannya, seperti śalat- śalat rawatib, śalat duha, witir, dan sebagainya.  Di antara sekian banyak śalat sunnah, ada yang ditekankan untuk dikerjakan  dengan berjemaah, ada yang dikerjakan secara munfarţd (sendirian), dan ada  yang bisa dikerjakan secara berjemaah atau munfarţd.   ŬtiǀitaƐ λ ͗ Cermati dan amatilah gambar-gambar tersebut. 

Diskusikan dan tulislah  komentar atau pertanyaan yang terkait dengan gambar tersebut.   Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 59  λ͘ Śalat Sunnah erũemaah  Pernahkah kalian melaksanakan śalat sunnah secara berjema’ah?  Tentunya kalian sering melaksanakannya. Misalnya pada saat melaksanakan  śalat hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha ;śalat idainͿ. Kalian tentu  tidak pernah melaksanakan śalat Idul Fitri atau Idul Adha secara munfarţd  ;sendirianͿ. Kedua śalat ini pasti dilaksanakan secara berjemaah. Secara lebih rinci, śalat-śalat  sunnah yang dilaksanakan secara  berjema’ah sebagai berikut : a. _alat Idul Fitri b. _alat Idul Adha c. _alat Kusūf (gerhana matahari) d. _alat Khusūf (gerhana bulan) e. _alat Istisqā (meminta hujan) a͘ Śalat /duů &itri _alat Idul Fitri adalah, śalat sunnah dua rakaat yang dilaksanakan pada  hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan  puasa Ramadan satu bulan lamanya.  Hukum melaksanakan śalat sunnah  ini adalah sunnah mu’akkad (sangat dianjurkan). “Id͟ artinya kembali yaitu, dengan hari raya Idul Fitri ini kita kembali  dihalalkan berbuka seperti makan dan minum di siang hari yang sebelumnya  selama bulan Ramadan hal itu dilarang. 

 taktu untuk melaksanakan śalat Idul Fitri itu adalah, sesudah terbit  matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal tersebut.  Adapun Tata cara pelaksanaan śalat hari raya Idul Fitri tergambar dalam  cerita Amri dan Salim berikut͗  Gambar : gambar dua anak  laki-laki ;Amri dan salimͿ  sedang berjalan kaki berangkat  ke masjid. Mereka memakai  pakaian / busana muslim.  Sumber: Dokumen Kemdikbud Gambar ξ.ξ ͗ Anak Laki-laki pergi ke Masjid   ŬtiǀitaƐ μ ͗ a. Bacalah ketentuan dan tata cara śalat-śalat sunnah berjemaah. b. Secara berkelompok, lakukan latihan sampai dapat mempraktikkannya  dengan sempurna.   60 Kelas VIII SMP/MTs  a͘ Śalat /duů &itri  MenLJambut Hari >ebaran Amri dan Salim merupakan dua anak yang saleh. Sebulan penuh dia menyelesaikan puasa  Ramadan. Malam itu, tanggal 1 Syawal mereka

Sumber: buku pai kelas 8 bab 4

You May Also Like