KUNCI JAWABAN Matematika Kelas 8 uji kompetensi 3 halaman 127 128 129 130 131 132 133 134 bab 3

KUNCI JAWABAN Matematika Kelas 8 uji kompetensi 3 halaman 127 128 129 130 131 132 133 134 pilihan ganda dan essay bab 3 relasi dan fungsi semester 1, jawaban mtk kelas 2 smp halaman 127-134 uji kompetensi 3 bab 3 .hal ini memang sangat berkaitan dengan nilai yang diperoleh di mana nilai tersebut akan dimasukkan ke dalam air raport tentunya semua nilainya terlebih dahulu harus di akumulasi barulah kemudian dimasukkan itupun hanya beberapa persen saja.

Download Aplikasi terasedukasi.com Pasti dapat ⭐nilai 100⭐

🙌Aplikasi terasedukasi.com adalah salah satu ✍aplikasi unggulan, yang membahas secara khusu mengenai😍 kunci jawaban dari berbagai mata pelajaran dan juga tingkatan. Silahkan adik-adik baca juga kunci jawaban dari buku kelas 8 👏lainya:

😍Silahkan di lihat kunci jawaban dari pelajaran yang lain, kami berharap dgn adanya kunci jawaban yang kami buat ini dapat mebantu 🤞adik-adik dalam menyelesaiakn tugas yang di berikan oleh guru, dan jangan 🙌lupa untuk download aplikasi teras edukasi iya

Kunci Jawaban MTK Kelas 8  Uji kompetensi 3

 untuk itu gue mengajak para peserta didik untuk berlangganan di blog kami ini karena dengan berlangganan peserta didik dapat notifikasi terbaru dari artikel yang kami buat dan berlangganan itu gratis. gue tahu bahwasanya kunci jawaban sangatlah diperlukan di mana kunci jawaban akan membantu peserta didik dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru.

Ayo kita berlatih

A.Pilihan Ganda
1. Diketahui himpunan P = {1, 2, 3, 5} dan Q = {2, 3, 4, 6, 8, 10}. Jika ditentukan himpunan pasangan berurutan {(1, 2), (2, 4), (3, 6), (5, 10)}, maka korelasi dari himpunan P ke himpunan Q ialah ….
A. kurang dari C. dua kali dari
B. setengah dari D. kuadrat dari
Kunci Jawab: B. setengah dari
Diketahui himpunan P = {1, 2, 3, 5} dan himpunan Q = {2, 3, 4, 6, 8, 10}. Himpunan pasangan berurutan dari P ke Q ialah {(1, 2), (2, 4), (3, 6), (5, 10)}, sehingga
1 → 2 (1 setengah dari 2)
2 → 4 (2 setengah dari 4)
3 → 6 (3 setengah dari 6)
5 → 10 (5 setengah dari 10)
Jadi, korelasi dari P dan Q ialah korelasi “setengah dari”.
2. Empat orang anak berjulukan Tohir, Erik, Taufiq, dan Zainul mempunyai kesukaan masing-masing. Kesukaan Tohir mencar ilmu kelompok dan menulis cerpen, kesukaan Erik bermain komputer dan renang, kesukaan Taufiq menulis cerpen dan renang, dan kesukaan Zainul renang saja. Anak yang mempunyai kesukaan menulis cerpen, tetapi tidak suka belajar kelompok ialah ….
A. Tohir C. Taufiq
B. Erik D. Zainul
Kunci Jawab: C. Taufiq
Tohir = mencar ilmu kelompok dan menulis cerpen
Erik = bermain komputer dan renang
Taufik = menulis cerpen dan renang
Zainul = renang
Anak yang mempunyai kesukaan menulis cerpen tetapi tidak suka mencar ilmu kelompok ialah …
Dari keempat anak, yang suka menulis cerpen ialah Tohir dan Taufik, tetapi alasannya Tohir suka mencar ilmu kelompok, sedangkan yang ditanya tidak suka mencar ilmu kelompok maka jawabannya
anak yang mempunyai kesukaan menulis cerpen tetapi tidak suka mencar ilmu kelompok ialah TAUFIK
3. Diketahui himpunan pasangan berurutan:
(i) {(0, 0), (2, 1), (4, 2), (6, 3)}
(ii) {(1, 3), (2, 3), (1, 4), (2, 4)}
(iii) {(1, 5), (2, 5), (3, 5), (4, 5)}
(iv) {(5, 1), (5, 2), (4, 1), (4, 2)}
Himpunan pasangan berurutan yang merupakan pemetaan (fungsi) adalah ….
A. (i) dan (ii) C. (ii) dan (iii)
B. (i) dan (iii) D. (iii) dan (iv)
Kunci Jawab: B. (i) dan (iii)
Pemetaan –> yg angka/huruf di kiri dihubungkan sempurna 1 angka / aksara di kanan.
P itu pemetaan. 0 , 2 , 4 dan 6 dipasangkan sempurna satu.
Q bukan pemetaan.1 dan 2 dipasangkan 2 anggota
R pemetaan. 1 , 2 , 3 , 4 dipasangkan sempurna satu anggota
S bukan pemetaan . 5 dan 4 dipasangkan dua anggota
Jawab : P dan
4. Antara himpunan A = {a, b} dan himpunan B = {1, 2, 3} sanggup dibentuk banyak pemetaan dengan ….
A. 3 cara C. 8 cara
B. 6 cara D. 9 cara
Kunci Jawab:D. 9 cara
Bila anggota himpunan A sejumlah n(A) = 2, dan anggota himpunan B sejumlah n(B) = 3, maka banyaknya cara pemetaan dari A ke B adalah:
banyaknya cara pemetaan A ke B =
  =
  = 3 x 3
  = 9 cara pemetaan.
5. Bila P = {a, b, c} dan Q = {1, 2, 3}, maka banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari P ke Q ialah ….
A. 3 cara C. 9 cara
B. 6 cara D. 27 cara
Kunci Jawab:B. 6 cara
 Bila p = {a, b, c} dan q = {1, 2, 3}, maka kombinasi korespondensi satu-satu yang mungkin adalah:
(a -> 1, b -> 2, c -> 3)
(a -> 1, b -> 3, c -> 2)
(a -> 2, b -> 1, c -> 3)
(a -> 2, b -> 3, c -> 1)
(a -> 3, b -> 1, c -> 2)
(a -> 3, b -> 2, c -> 1)
Jadi korespondensi satu-satu yang mungkin
adalah sejumlah 6 cara.
6. Fungsi f : x → x + 1 dengan kawasan asal {2, 4, 6, 8} mempunyai daerah hasil ….
A. {2, 4, 6, 8} C. {1, 3, 5, 7}
B. {3, 5, 7, 9} D. {2, 3, 4, 5}
Kunci Jawab:B. {3, 5, 7, 9}
Diketahui
f : x → x + 1 atau f(x) = x + 1
Daerah asal atau domain ialah {2, 4, 6, 8}, sehingga
f(2) = 2 + 1 = 3
f(4) = 4 + 1 = 5
f(6) = 6 + 1 = 7
f(8) = 8 + 1 = 9
Daerah hasil atau range ialah {3, 5, 7, 9}.
7. Jika diketahui f(x) = 2x + 5 dan f(x) = –3, maka nilai dari x ialah ….
A. –3 C. –5
B. –4 D. –6
Kunci Jawab: B. –4
F(x) = 2x+5
-3 = 2x+5
-8 = 2x
-4 = x
8. Diketahui fungsi f : x → 2x – 1. Pernyataan di bawah ini yang salah adalah ….
A. 3 → 4 C. kalau f(a) = 5, maka a = 3
B. f(–5) = –11 D. bayangan 1 ialah 1
Kunci Jawab:A. 3 → 4
Diketahui f : x → 2x – 1 atau f(x) = 2x – 1
a. x = 3 → f(x) = 4
f(3)
= 2(3) – 1
= 6 – 1
= 5
Jadi, salah bahwa 3 → 4.
b. x = -5 → f(x) = 11
f(5)
= 2(-5) – 1
= -10 – 1
= -11
Jadi, benar bahwa f(-5) = -11.
c. x = a → f(x) = 5
f(a) = 5
⇔ 2a – 1 = 5
⇔ 2a = 5 + 1
⇔ 2a = 6
⇔ a =
⇔ a = 3
Jadi, benar bahwa kalau f(a) = 5, maka a = 3.
d. x = 1 → f(x) = 1
f(1)
= 2(1) – 1
= 2 – 1
= 1
Jadi, benar bahwa f(1) = 1 atau bayangan 1 ialah 1.
Jawaban yang benar : A.
9. Diketahui G(x) = ax + b. Jika G(–2) = –4 dan G(–6) = 12, maka bentuk fungsi G ialah ….
A. G(x) = –4x + 12 C. G(x) = –2x + 6
B. G(x) = –4x – 12 D. G(x) = –4x – 6
Kunci Jawab:B. G(x) = –4x – 12
g(-2) = -2a + b = -4
g(-6) = -6a + b = 12
         ——————— –
                 4a = -16
                   a = -4
-2a + b = -4
-2 . (-4) + b = -4
b = -4 – 8
b = – 12
g(x) = -4x – 12
10. Daerah asal fungsi yang didefinisikan dengan fungsi f dari x ke 2x – 1 adalah {x | −2x < x < 3; x ∈ B}. Daerah balasannya ialah …..
A. {–3, –1, 1, 3} C. {–2, –1, 0, 1, 3}
B. {–2, –3, –1, 1, 3, 4} D. { –1, 0, 1, 2}
Kunci Jawab:A. {–3, –1, 1, 3}
Diketahui :
f(x) = 2x – 1
Daerah asal = {x | -2 < x < 3, x ∈ R}
Df = {-1, 0, 1, 2}
Ditanyakan :
Daerah hasil = …. ?
Jawab :
f(x) = 2x – 1
f(-1) = 2(-1) – 1 = -2 – 1 = -3
f(0) = 2(0) – 1 = 0 – 1 = -1
f(1) = 2(1) – 1 = 2 – 1 = 1
f(2) = 2(2) – 1 = 4 – 1 = 3
Kaprikornus kawasan balasannya :
Rf = {-3, -1, 1, 3} ==> kalau kawasan asalnya x ∈ bilangan asli
11. Jika A = {2, 3, 5, 7} dan B = {4, 6, 8, 9, 10}, banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B dan dari B ke A berturut-turut ialah ….
A. 225 dan 425 C. 525 dan 256
B. 525 dan 225 D. 625 dan 256
Kunci Jawab:
^ = pangkat
A = { 2, 3, 5, 7 } → n = 4
B = { 4, 6, 8, 9, 10 } → n = 5
banyak pemetaan dari A ke B = B^A
                                                = 5⁴
                                                = 625
banyak pemetaan dari B ke A = A^B
                                                = 4⁵
                                                = 1.024
jadi, berturut-turut = 625 dan 1.024 (Tidak ada jawaban)
12. Fungsi f ditentukan oleh f(x) = ax + b. Jika nilai dari fungsi itu untuk x = –3 ialah –15 dan nilai dari fungsi itu untuk x = 3 ialah 9, nilai dari f(−2) + f(2) ialah ….
A. –6 C. 4
B. –4 D. 6
Kunci Jawab:A. –6
F(-3) = -3a + b
  -15 = -3a + b
   3a – 15 = b
f(3) = 3a + b
   9 = 3a + 3a -15
   24 = 6a
   4 = a
9= 3a + b
9 = 12 + b
-3 = b
f(-2) = -2.4 + (-3) = -8 -3 = -11
f(2) = 2.4 + (-3) = 8 – 3 = 5
jadi f(-2) + f(2) = -11 + 5 = -6
13. Fungsi f ditentukan oleh f(x) = ax + b. Jika pasangan-pasangan berurutan (p, −3), (−3, q), (r, 2), (2, −2), dan (−2, 6) ialah anggota dari fungsi itu, nilai p, q, dan r ialah ….
Kunci Jawab: C
F(x)=ax+b kalau pasangan berurutan(p,-3),(-3,q),(r,2),(-2,6),(2,-2) ialah anngota dari fungsi.tentukan nilai p,q,r
f(x) = ax + b,
(-2,6),(2,-2) merupakan anggota dari fungsi. maka
f(-2) = -2a + b = 6 ……………..(1)
f(2) = 2a + b = -2 ………………(2)
dari (1) dan (2)
-2a + b = 6
2a + b = -2
————— (+)
       2b = 4
         b =2
subtitusikan nilai b = 2 ke pers. (1)
-2a + b = 6
-2a + 2 = 6
-2a = 4
  a = -2
jadi rumus fungsi f(x) = -2x + 2
(p,-3),(-3,q),(r,2) ialah anggota dari fungsi, maka
f(p) = -2p + 2
-3 = -2p + 2
2p = 3 + 2
p = 5/2
f(-3) = -2(-3) + 2
q = 6 + 2
q = 8
f(r) = -2r + 2
2 = -2r + 2
2r = -2 + 2
2r = 0
r = 0
jawabannya : C
14. Diketahui fungsi f(x) = mx + n, f(–1) = 1, dan f(1) = 5. Nilai m dan n berturut-turut adalah…
A. –2 dan –3 C. –2 dan 3
B. 2 dan –3 D. 2 dan 3
Kunci Jawab:D. 2 dan 3
Diketahui fungsi f(x) = mx + n, sehingga
untuk x = -1, diperoleh
f(-1) = 1
⇔ -m + n = 1 … (1)
f(1) = 5
⇔ m + n = 5 … (2)
Persamaan (1) dan (2), sanggup ditentukan nilai m dan n dengan memakai metode eliminasi dan substitusi. Kita eliminasi m, diperoleh
-m + n = 1
m + n = 5
_________+
⇔ 2n = 6
⇔ n = 3
Nilai n = 3, kita substitusi ke persamaan (2), diperoleh
m + n = 5
⇔ m = 5 – n
⇔ m = 5 – 3
⇔ m = 2
Jadi, nilai m = 2 dan n = 3.
15. Jika f(2x + 1) = (x – 12)(x + 13), maka nilai dari f(31) ialah ….
A. 46 C. 66
B. 64 D. 84
Kunci Jawab:D. 84
F(2x+1) = (x-12)(x+13)
2x + 1 = 31
2x = 31-1
2x = 30
x = 15
f(31) = (15-12)(15+13)
f(31) = 3(28)
f(31) = 84
16. Misalkan f(x) ialah fungsi yang memenuhi
(a) untuk setiap bilangan real x dan y, maka f(x + y) = x + f(y) dan
(b) f(0) = 2
Nilai dari f(2.016) ialah ….
A. 2.015 C. 2.017
B. 2.016 D. 2.018
Kunci Jawab:D. 2.018
17. Diketahui fungsi bilangan real f(x) = x
A. –4.034 C. –4.030
B. –4.032 D. –4.028
Kunci Jawab:C. –4.030
17. Diketahui fungsi bilangan real f(x) = x
17. Diketahui fungsi bilangan real f(x) = x
18. Untuk setiap bilangan bundar x didefinisikan fungsi f dengan f(x) adalah banyaknya angka (digit) dari x.
Contoh: f(216) = 3, dan f(2.016) = 4. Nilai f(22.016) + f(52.016) ialah ….
A. 2.015 C. 2.017
B. 2.016 D. 2.018
Kunci Jawab:18. C. 2.017
19. Perhatikan diagram berikut ini.
Pernyataan yang sanggup kau simpulkan dari diagram panah di atas adalah sebagai berikut.
(i) Setiap siswa sempurna mempunyai nomor induk satu. Jadi, setiap anggota A hanya mempunyai sempurna satu dengan anggota B.
(ii) Dengan demikian pengertian dari korespondesi satu-satu adalah beberapa dari anggota himpunan A maupun dari anggota B hanya mempunyai satu kawan.
(iii) Setiap siswa sanggup mempunyai nomor induk lebih dari satu. Jadi, setiap anggota A sanggup mempunyai lebih satu dengan anggota B.
(iv) Dengan demikian pengertian dari korespondesi satu-satu adalah setiap dari anggota himpunan A maupun dari anggota B hanya mempunyai satu kawan.
Pernyataan yang benar dari kesimpulan di atas ialah ….
A. (i) dan (ii) C. (i) dan (iv)
B. (ii) dan (iii) D. (ii) dan (iv)
Kunci Jawab:C. (i) dan (iv)
20. Jika X = {2, 3, 5, 7, 11} dan Y = { a, b, c, d, e}, banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi ialah ….
A. 24 C. 540
B. 120 D. 720
Kunci Jawab:B. 120
A.Esai
Berikut ini merupan pembahsan mengenai kunci jawaban mtk kelas 8, bagian esay yang mana pembahasan ini kami berikan agar temen temen dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu.
1. Diketahui himpunan A = {1, 3, 4}, B = {2, 3, 4, 5} dan relasi dari A ke B menyatakan “kurang dari “.
Kunci Jawab:
1. Diketahui himpunan A = {1, 3, 4}, B = {2, 3, 4, 5} dan relasi dari A ke B menyatakan “kurang dari “.
KUNCI JAWABAN Matematika Kelas 8 uji kompetensi 3
b)  Himpunan pasangan berurutan adalah {(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (3, 4), (3, 5), (4, 5)}.
2. Jika A = {0, 2, 4, 6, 8, 10, 12} dan B = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}, nyatakan relasi dari A ke B yang menyatakan hubungan “dua kali dari“ dalam:
Kunci Jawab:

 

2. Jika A = {0, 2, 4, 6, 8, 10, 12} dan B = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}, nyatakan relasi dari A ke B yang menyatakan hubungan “dua kali dari“ dalam:
KUNCI JAWABAN Matematika Kelas 8 uji kompetensi 3

 

b) Himpunan pasangan berurutan = {(0, 0), (2, 1), (4, 2), (6, 3), (8, 4), (10, 5), (12, 6)}
3. Pak Mahir mempunyai tiga anak bernama Budi, Ani, dan Anton.
Kunci Jawab:
3. Pak Mahir mempunyai tiga anak bernama Budi, Ani, dan Anton.
KUNCI JAWABAN Matematika Kelas 8 uji kompetensi 3
b) Relasi tersebut bukan merupakan fungsi, karena setiap anggota himpunan A memiliki lebih dari satu anggota himpunan B.
d) Relasi tersebut merupakan fungsi, karena setiap anggota B memiliki tepat satu anggota himpunan A.
4. Diketahui suatu relasi dari himpunan P ke himpunan Q yang dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan {(–1, 2), (1, 4), (3, 6), (5, 8), (7, 10)}.
Kunci Jawab:
a) P = {-1, 1, 3, 5, 7} Q = {2, 4, 6, 8, 10)
b) Relasi dari P ke Q
1. = (-1, 4), (1,6) , (3, 8),
2. = (1,2), (3,4),(5,6),(7,8)
c) gambar titik-titik berikut di bidang kartesius (seperti jawaban nomor 1 dan 2) (-1,2), (1,4), (3,6), (5,8), (7,10)
d) Q → P = {(2, -1), (4,1), (6.3), (8,5), (10,7)} merupakan fungsi
5. Diketahui suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B yang dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan {(–2, 4), (–1, –3), (2, 6), (7,10), (8, –5)}.
Kunci Jawab:
a) Himpunan A adalah {–2, –1, 2, 7, 8} dan
Himpunan B adalah {–5, –3, 4, 6, 10}
6. Fungsi f didefinisikan dengan rumus f(x) = 5 – 3x dan diketahui daerah asalnya adalah {–2, –1, 0, 1, 2, 3}.
Kunci Jawab:

 

5. Diketahui suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B yang dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan {(–2, 4), (–1, –3), (2, 6), (7,10), (8, –5)}.
KUNCI JAWABAN Matematika Kelas 8 uji kompetensi 3
7. Misalkan ada suatu fungsi f dari x ke 4x − 2.
Kunci Jawab:
a) f(x) = 4x – 2
b) bayangannya = {6, –10, 14, –18, 0, 8}
c) nilai p = 2 1/2
8. Sebuah rumah mempunyai bak penampung air. Melalui sebuah pipa, air dialirkan dari bak penampungan ke dalam bak mandi.
Kunci Jawab:
a) Volume air dalam bak mandi sebelum air dialirkan = 10 liter
b) Volume air dalam bak mandi setelah 27 menit = 91 liter
9. Tentukan sebuah himpunan yang mungkin dapat berkorespondensi satu-satu dengan himpunan:
Kunci Jawab:
a) {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17}
b) jari tangan manusia = 10
c) {a, i, u, e, o}
d) {indonesia raya, milli surut, … }
e) {matematika, bahasa indonesia, IPA, bhs inggris}
f) {1, 2, 3, 4, 6, 12}
g) {april, juni, september, november}
h) {1, 2, 3, 4, 5, 6, … }
10. Seorang petani menanam pohon apel dalam pola persegi. Untuk melindungi pohon apel tersebut dari angin ia menanam pohon pinus di sekeliling kebun.
Kunci Jawab:
a)
10. Seorang petani menanam pohon apel dalam pola persegi. Untuk melindungi pohon apel tersebut dari angin ia menanam pohon pinus di sekeliling kebun.
KUNCI JAWABAN Matematika Kelas 8 uji kompetensi 3
b) Yang meningkat lebih cepat adalah pohon apel, alasannya pada tabel dapat dilihat mulai dari n = 9, banyak apel lebih banyak dari pinus. Dan pada n selanjutnya jumlah pohon apel selalu lebih banyak dari pinus.
 1. 🤞 Baca Juga:🙌

  Kunci jawaban mtk kelas 8 halaman 142 ayo kita menalar
  Kunci jawaban mtk kelas 8 halaman 144 ayo kita menalar
  Kunci jawaban mtk kelas 8 ayo kita berlatih 4.1 halaman 145
  Kunci jawaban mtk kelas 8 halaman 147 148 ayo kita menalar
  Kunci jawaban mtk kelas 8 ayo kita berlatih 4.2 halaman 148 149
  Kunci jawaban mtk kelas 8 halaman 152 153 ayo kita menalar
  Kunci jawaban mtk kelas 8 ayo kita berlatih 4.3 halaman 157 158 159
  Kunci jawaban mtk kelas 8 halaman 164 ayo kita menalar
  Kunci jawaban mtk kelas 8 halaman 165 166 ayo kita menalar
  Kunci jawaban mtk kelas 8 ayo kita berlatih 4.4 halaman 167 168 169
  Kunci jawaban mtk kelas 8 halaman 175 ayo kita menalar
  Kunci jawaban mtk kelas 8 ayo kita berlatih 4.5 halaman 176 177
  Kunci jawaban mtk kelas 8 ayo kita mengerjakan proyek 4 halaman 178 179
  Kunci jawaban mtk kelas 8 uji kompetensi 4 halaman 181 182 183

Rangkuman MTK kelas 8 bab 3

 kunci jawaban juga sangat menentukan nilai yang diperoleh untuk itu diperlukan kunci jawaban yang tepat dan benar sangatlah diperlukan bagi peserta didik sekalian karena sangat menentukan nilai yang diperoleh nasinya. bandung itu gue dalam menjawab pembahasan kali ini bukan asal-asalan melainkan gue telah membaca dan memahami  soal dan materinya terlebih dahulu baru lah gue berusaha menjawab semaksimal  mungkin yang yang gue bisa.
 walaupun gue telah membuat pembahasan kunci jawaban ini gue juga menyarankan peserta didik untuk berusaha dalam menjawabnya terlebih dahulu hal ini akan sangat membantu peserta didik dalam proses belajar pelajaran bahasa inggris itu sendiri.
 seperti peserta didik ketahui bahwasannya jawaban yang terbaik bukankah memperoleh nilai yang sempurna melainkan jawaban terbaik adalah jawaban yang dibuat dengan usaha kita sendiri walaupun nilainya tidak maksimal akan tetapi itu adalah nilai yang dari usaha kita sendiri.i.
KUNCI JAWABAN Matematika Kelas 8 uji kompetensi 3 halaman 127 128 129 130 131 132 133 134 bab 3
KUNCI JAWABAN Matematika Kelas 8 uji kompetensi 3

(-) sebagai latihan  1. – 2. Panjang diagonal bidang = 6 2 cm, diagonal ruang = 6 3 cm,   dan luas bidang diagonal = 36 2 cm2. 3. – 4. Luas permukaan prisma $%(.’C+ = 360 cm2 5. – 6. Panjang QR = 6 cm 7. – 8. Tinggi prisma tersebut = 8 cm.  Salah satu caranya untuk mencari luas bidang $%) yaitu terlebih dulu  mencari panjang )$ dan )%, baru kemudian mencari luas segitiga $%)  dengan formula heron yang pernah siswa pelajari ketika di kelas VII:            Luas ‘$%C = s(s – a)(s – b)(s – c) 9. –   332 Kelas VIII SMP/MTs Buku Guru  Fokus kegiatan ini adalah membuat bangun tertentu dari hasil kreasi bahan kardus.  Kelompok siswa disuruh untuk mengatur bahan-bahan yang sesuai dengan tugasnya  masing-masing. Amati beberapa benda/bahan yang digunakan untuk membuat  bangun tertentu hasil kreasi dari bahan kardus.  Ayo Kita Mengerjakan Tugas Projek  L. 8 . Sediakan bahan-bahan ang dibutuhkan untuk kegiatan proek kali ini,  kardus, guntingkater, lim dll 2. %entuklah siswa dalam beberapa kelompok untuk membagi tugas dalam  membuat kreasi bahan kardus . Intruksikan kepada siswa untuk mengikuti langkah-langkah kerja ang  ada pada buku Siswa  Sebelum Pelaksanaan .egiatan  Kegiatan Pertama Menyampaikan tujuan dan kegiatan pembelajaran 1. Menunjukkan ingin tahu selama mengikuti proses pembelajaran. 2. Bertanggung jawab terhadap kelompoknya dalam menyelesaikan tugas. 3. Peserta didik dapat membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma, dan limas. 4. Peserta didik dapat menemukan rumusnya luas permukaan dan volume  kubus, balok, prisma, dan limas. 5. Peserta didik dapat menghitung luas permukaan volume kubus, balok,  prisma, dan limas. Memberikan motivasi agar selalu rajin dalam belajar. Guru membuka pelajaran.  Pada pertemuan sebelumnya siswa telah mempelajari bangun ruang sisi datar.  Kali ini siswa akan mempelajari mengenai penerapan bangun ruang sisi datar  pada benda tertentu untuk dijadikan karya siswa. Siswa dibentuk beberapa  kelompok yang terdiri dari 3-4 orang dengan anggota yang heterogen, dan setiap  kelompok dipimpin oleh seorang ketua kelompok    Kurikulum 2013 MATEMATIKA 333  Berikan beberapa pertanyaan pancingan agar siswa mengamati dengan seksama  setiap benda/bahan yang akan digunakan untuk perlengkapan projek. Berikan  kesempatan siswa untuk memikirkan kemungkinan pertanyaan yang muncul dari  hasil pengamatan sebelumnya. Contoh pertanyaan: 1. Supaya rencana mengkreasi bahan kardus ini baik dan unik, kira-kira apa yang  harus kita perbuat? (bahan kardus apa yang harus kita sediakan? Alat-alat apa yang  harus kita siapkan? Langkah-langkah mengkreasi bahan dari kardus bagaimana?  Berapa biaya yang butuhkan untuk mengkreasi bahan kardus ini? dll) 2. Agar tugas kalian ini mendapatkan hasil yang memuaskan, kira-kira strategi apa  yang harus kalian perbuat? Bagaimana bentuk strateginya? Apalagi yang harus  diperbuat? dll. 3. Apakah pelajaran kita saat ini (tentang bentuk-bentuk bangun datar) bisa kalian  manfaatkan? Yang mana? Mengapa?  Ajaklah siswa untuk menggali informasi  tentang  rencana pembuatan tugas projek  yang akan dirancang. Baik melalui internet atau buku-buku tertentu di perpustakaan.  Kemudian diskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing untuk selesai tepat Zaktu

pada /embar 5encana 3embuatan  projek). Himbaulah kepada kelompok siswa untuk menentukan tentang Langkah- langkah penelesaian untuk mengkreasi bahan dari kardus dan akan dibentuk seperti  apa hasil kreasinya, misalkan membuat ‘anboard dari kardus, rumah-rumahan atau  lainnya. Siswa  mempresentasikan rencana penyelesaian proyek, pembuatan jadwal, persiapan  peralatan (terlampir)  Kemudian mencatat informasi tersebut pada bentuk poster dan power point dengan  lengkap sebagai bahan untuk mempelajari materi tersebut. Dilakukan Konsultasi  terkait kegiatan yang sedang berlangsung.   334 Kelas VIII SMP/MTs Buku Guru  Hasil karya  siswa SMP kelas VIII dalam  Pembelajaran Matematika  Kurikulum 2013 Semester 2, materi  Bangun Ruang Sisi Datar  Contoh Projek   Kurikulum 2013 MATEMATIKA 335  Kegiatan Kedua Ajaklah kelompok siswa untuk membuat suatu karya bahan kardus yang telah  dirancang pada pertemuan sebelum. Fokuskan kegiatan kalian pada bahan-bahan/ barang-barang yang telah disediakan oleh masing-masing kemlompok. Informasikan  kepada siswa untuk membagi tugas pada anggota kelompoknya masing-masing agar  karya yang telah dirancang selesai tepat waktu pada pertemuan kali ini.  Kemudian siswa diminta untuk mendiskusikan sesama anggota kelompoknya  masing-masing atau dan mengkonsultasikan kepada pendamping/guru pengajar yang  bersangkutan. Diinstruksikan kembali untuk memperbaiki dan melengkapi informasi  yang dirasa belum lengkap untuk menyempurnakan karyanya.  Jika diperlukan dilakukan konsultasi terkait kegiatan yang sedang berlangsung baik  dengan teman sekelompok maupun dengan kelompok lain untuk menyempurnakan  karyanya. Membuat persiapan presentasi yang di diskusikan pada pertemuan berikut,  baik melalui power point maupun melalui poster. Dilakukan penilain berdasarkan  peran siswa dalam diskusi kelompok dan memotivasi siswa yang masih pasif. Kegiatan Ketiga  Jika diperlukan dipersiap LCD untuk beberapa kelompok siswa yang akan presentasi  dari hasil projek yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Diberikan waktu 7  menit untuk setiap kelompok dalam mempresentasikan daris hasil karyanya. Ketika  salah satu kelompok mempresentasikan hasil karya, sedangkan kelompok yang  lain mendengarkan, mengamati, menangggapi presentasi kelompok yang tampil.  Diberikan kesempatan pada kelompok lain untuk menanggapi atas presentasi yang  telah dipaparkan oleh kelompok  tersebut. Menanggapi hasil diskusi antar kelompok  tentang ciri-ciri dua persamaan garis lurus yang saling sejajar, tegak lurus, berimpitan  dan berpotongan. Diberikan pertanyaan pancingan tentang bagaiamana merancang dan membuat suatu  projek jika materinya terbatas pada Bangun Ruang Sisi Datar Saja dan bahan-bahan  yang ada kardus, lim, dan gunting. Diberi kesempatan kepada kelompok tertentu  untuk membahasa bagaimana langkah merancang suatu projek  yang baik. Diberikan  motivasi kepada seluruh siswa untuk selalu menemukan suatu hal baru dari beberapa  hasil pengamatan kita baik mata pelajaran maupun pada kehidupan sehari-hari.   336 Kelas VIII SMP/MTs Buku Guru  Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa luas permukaan bangun ruang sisi  datar adalah jumlah dari seluruh luas sisi bangun ruang tersebut. Sedangkan  banyaknya susunan kubus yang membentuk balok dapat dipandang sebagai  volume balok. ¾ Luas permukaan bangun ruang sisi datar:  • Jaring-jaring kubus atau balok adalah bangun datar yang jika dilipat  pada ruduk-rusaknya akan membentuk bangun ruang kubus atau balok • Rumus luas permukaan balok adalah:   L = 2(p × t) + 2(p × l) + 2(l × t), dengan p   panjang balok, l   lebar  balok, dan t   tinggi balok • Rumus permukaan kubus adalah:   L = 6s2, dengan s adalah panjang rusuk • Rumus permukaan prisma adalah:  L = 2 × La + (.a × t), dengan /a   luas alas, .a = keliling alas, dan  t = tinggi Prisma. • Rumus permukaan limas adalah:  L = La  ™Ls, dengan /a   luas alas dan ™Ls = jumlah luas Sisi-sisinya ¾ Volume bangun ruang sisi datar: • Rumus volume balok adalah 9   p î l î t, dengan p   panjang balok,  l   lebar balok, dan t   tinggi balok • Rumus volume kubus adalah 9   s î s î s   s3, dengan s adalah panjang rusuk • Rumus volume prisma adalah L = La × t, dengan /a   luas alas dan,  t tinggi prisma • Rumus volume limas adalah L = 1/3 × La × t, dengan /a   luas alas, dan  t tinggi limas  Ayo Kita  M. Merangkum 8   Kurikulum 2013 MATEMATIKA 337  A.  Pilihan Ganda 1. D 2. C 3. A 4. B 5. B  6. C 7. B 8. D 9. C 10. B  11. C 12. B 13. A 14. A 15. A  16. C 17. A 18. C 19. A  20. D  Petunjuk:  Perhatikan ilustrasi gambar berikut ini.  Dengan teorema Pythagoras, tentukan panjang PS  Kemudian akan didapat panjang 72 dengan  menggunakan kesamaan luas segitiga P2S, sebagai  berikut:  Luas segitiga P2S = 12 × P2 × S2  Jadi, Jarak titik 2 ke bidang %C(+ adalah 22  satuan. B.  Esai 21. Total kotak nasi keseluruhan:   meja 1 + meja 2 = 118 + 109   meja 1 + meja 2 = 227 buah   (Mengapa demikian? Cobalah pikirkan, kira-kira bagaimana strateginya?) 22. a. Ukuran panjang, lebar dan tinggi balok = 20 cm × 10 cm × 15 cm b. Panjang kerangka balok = 180 cm c. Volum balok = 3.000 cm3 23. a. Luas alas limas = 144 cm2 b. Panjang rusuk alas limas = 48 cm c. Panjang 7P = 10 cm d. Luas segitiga 7%C = 60 cm2 e. Luas seluruh permukaan limas = 384 cm2  Berikut penyelesaian Uji Kompetensi 8 Tanda (-) sebagai latihan Uji  ??=+ Kompetensi  +  N. 8  $ 2  2  %  C  P  2  7  S  R  ‘  )  G  E  +  Q  1  1 P  2  7  S   338 Kelas VIII SMP/MTs Buku Guru  24. a. Luas alas prisma = 60 cm2 b. Luas permukaan prisma = 920 cm2 c. Volum prisma = 1.200 cm3 25. Petunjuk:  Perhatikan ilustrasi  gambar berikut.  Misalkan $P   P%   () = a  dan %C   )G   b  Perhatikan prisma  $P(.’4+.  Kemudian bandingkan  volume prisma $P(.’4+  dengan volume prisma  P%)(.4CG+  Jadi, perbandingan  volume prisma $P(.’4+ dan prisma P%)(.4CG+ adalah 1 : 2  26. Luas permukaan tangki/bejana = 13.000  Volume tangki/bejana = 72.000 27. Volume limas 7.$%C’ = 48 cm3  Volume balok di luar limas 7.$%C’ = 96 cm3 28. (i) Panjang diagonal bidang $%)( = 20 cm, diagonal bidang %CG) = 4 13  cm, dan diagonal bidang $%C’ = 8 5 cm. (ii) Panjang diagonal ruang = 4 29 cm (iii) Luas bidang diagonal $%G+ = 64 13 cm2, bidang diagonal %C+( =  160 cm2, dan bidang diagonal %’+) = 96 5 cm2.  29. Luas permukaan limas (.$%C’ = (16 + 4 2 ) cm2  Volume limas (.$%C’ = 83 cm3 30. Waktu yang diperlukan = 400 menit atau 6 jam 40 menit  $ %  C  P  ‘ Q  E  +  )  G  a  a a  t t  a  b  b  b   Kurikulum 2013 MATEMATIKA 339  Bab 9  Statistika  Sumber: www.finance.detik.com  $ktuaris adalah seorang ahli ang dapat mengaplikasikan ilmu keuangan dan  teori statistik untuk menelesaikan persoalan-persoalan bisnis aktual. Persoalan  ini umumna menangkut analisis kejadian masa depan ang berdampak pada  segi finansial, khususna ang berhubungan dengan besar pembaaran pada  masa depan dan kapan pembaaran dilakukan pada waktu ang tidak pasti.  Secara umum, aktuaris bekerja di bidang konsultasi, perusahaan asuransi jiwa,  pensiun, dan investasi. $ktuaris juga sedang merambah di bidang-bidang lainna,  di mana kemampuan analitis diperlukan. Pada umumna aktuaris di Indonesia  memiliki latar belakang pendidikan dari )MIP$ Matematika ataupun Statistika.  1amun ada sedikit aktuaris ang berasal dari disiplin lain. $ktuaris di Indonesia  banak bekerja di perusahaan asuransi jiwa, sedangkan sisana bekerja di dana  pensiun, konsultan aktuaria, dan saat ini merambah ke dunia investasi. 1ah,  sekarang kalian sudah tidak ragu lagi belajar matematika dan statistika, kan”  7ertarik untuk mempelajari statistika” <uk, ikuti kegiatan mengenai statistika  dan

Sumber: buku mtk kelas 8

You May Also Like

x