1. Bagaimana penyebaran agama Islam pada masa Daulah mayyah?

✔️✅ Kami ucapkan terima kasi kepada adik adik telah berkunjung di blog kami ini, kami ingin meperkenalkan blog kami ini, blog kami ini berjudulkan ilmu edukasi, nama tersebut kami ambil karena memang kami akan berfokus pada pembahasan mengenai kunci jawaban dan pembahasan mengenai materi sekolah

dan kakak berharap peserta didik untuk mengurangi aktivitas bermain nya dan roh dan mulailah berusaha untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian yang akan lagunya diadakan.

 1. Kunci jawaban PAI kelas 8
 2. Kunci jawaban MTK kelas 8
 3. Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8
 4. Kunci jawaban IPA kelas 8
 5. Kunci jawaban PENJAS kelas 8
 6. Kunci jawaban Bahasa indonesia kelas 8

 demikianlah pembahasan yang dapat kak abadikan kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua merk alamin jangan lupa untuk mensupport blog yang kata buat ini dengan cara memberikan 3 dengan kakak bukan ini dengan teman ta yang lainnya semoga bermanfaat artikel kali ini

Daftar Isi

 halo teman-teman pada kesempatan kali ini ilmu edukasi akan memberikan sebuah artikel yang sangat luar biasa di mana artikelnya yang kali ini yang dikupas oleh ilmu dikasih adalah untuk membahas mengenai kunci jawaban dari berbagai mata pelajaran yang menutupi kali ini adalah mengenai pembahasan dari kunci jawaban.

KUNCI JAWABAN PAI kelas 8 bab 6 

ilmu edukasi menyadari bahwa saya kunci jawaban sangat perlu dibahas karena kunci jawaban merupakan sangat penting bagi pelajaran di mana pelajar dapat membantu dapat terbantu dengan adanya kunci jawaban tersebut namun banyak sekali pembahasan kunci jawaban di internet hanya sedikit pembahasan yang benar-benar dapat membantu pelajar dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru.

 1. KUNCI JAWABAN PAI kelas 8 bab 1 halaman 19 20 21
 2. KUNCI JAWABAN PAI kelas 8 bab 2 halaman 32 33 34
 3. KUNCI JAWABAN PAI kelas 8 bab 3 halaman 53 54
 4. KUNCI JAWABAN PAI kelas 8 bab 4 halaman 76 77 78
 5. KUNCI JAWABAN PAI kelas 8 bab 5 halaman 92 93 94 95
 6. KUNCI JAWABAN PAI kelas 8 bab 6 halaman 109 110 111
 7. KUNCI JAWABAN PAI kelas 8 bab 7 halaman 127 128 129 130
 8. KUNCI JAWABAN PAI kelas 8 bab 8 halaman 154 155 156
 9. KUNCI JAWABAN PAI kelas 8 bab 9 halaman 171 172 173 
 10. KUNCI JAWABAN PAI Kelas 8 Bab 10 Halaman 190 191 192
 11. KUNCI JAWABAN PAI kelas 8 bab 11 halaman 209 210 211
 12. KUNCI JAWABAN PAI Kelas 8 Bab 12 Halaman 225 226 227
 13. KUNCI JAWABAN pai kelas 8 bab 13 halaman 241 242 243
 14. KUNCI JAWABAN pai kelas 8 bab 14 halaman 257 258 259

KUNCI JAWABAN PAI kelas 8 bab 6 Essay

 nah kali ini ilmu edukasi akan membahas mengenai kunci jawaban yang benar-benar tepat sehingga dapat membantu pelajar dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dengan dapat memperoleh nilai yang sempurna oleh karena itu ilmu edukasi sangat yakin jika belajar menggunakan kunci jawaban yang kami berikan ini dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dengan tepat waktu dan memperoleh nilai yang begitu besar.

 pada saat ini pelajar sedang mengalami belajar dari rumah hari ini dikarenakan terjadinya penyebaran virus corona yang sangat tidak bisa dikendalikan oleh karena itu pemerintah menganjurkan para pelajar unit untuk belajar dari rumah hal ini untuk bertujuan supaya dapat marang ntar ataupun memotong rantai zero sekaranglah.

B. Kerjakan Soal-Soal berikut ini ! 
1. Bagaimana penyebaran agama Islam pada masa Daulah mayyah? 
Kunci jawaban:
Kemajuannya adalah: 

 1.  Bani Umayyah telah  berhasil memperluas daerah kekuasaannya sampai  ke seluruh penjuru    dunia, seperti Spanyol, Afrika Utara, Suriae Palestina, Semenanjung Arabia, Irak, sebagian kecil Asia, Persia, Afghanistan, Pakistan, Rukhmenia, Uzbekistan dan Kirgis. 
 2.  Islam memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat luas. Sikap fanatik yang dimiliki oleh  bangsa Arab sangat efektif dalam membangun  negara  Islam. Pada saat itu bangsa Arab merupakan prototipe dari bangsa Islam sendiri. 
 3. Telah berkembangnya  ilmu pengetahuan  secara pesat sehingga bermunculan  tokoh–tokoh ilmu pengetahuan yang terkenal di dunia Islam. 

 2. Di manakah pusat pemerintahan Daulah mayyah?
Kunci jawaban:
Dinasti Bani Umayyah berdiri selama 90 tahun (40 – 132 H / 661 – 750 M) dan didirikan oleh Muariyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah, dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya.    

3. Sebutkan lima khalifah pada masa Bani mayyah! 
Kunci jawaban:
Khafilah Muawiyah adalah: a. Muawiyah bin Abu Sufyan b. Yazid bin Muawiyah c. Khalid bin Abdul malik d. Sulaiman bin Abdul Malik e. Umar bin Abdul Aziz (jawaban dikembangkan sendiri oleh guru)

4 . Sebutkan 3 tokoh cendikiawan muslim di bidang ilmu iraat pada masa Bani mayyah 
Kunci jawaban:
Ibnu Katsir, Ashim, dan Ibnu Amr.

5 . Sebutkan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh Bani mayyah! 
Kunci jawaban:
Kemajuannya: 

 1. Memperluas wilayahnya sampai seluruh penjuru dunia. 
 2. slam memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat luas. 
 3. Telah berkembangnya  ilmu pengetahuan  secara pesat sehingga bermunculan tokoh–tokoh ilmu pengetahuan yang terkenal di dunia Islam.

Rangkuman pai kelas 8 bab 6

bin Abdul Aziz sejak saat itulah  hadis mengalami perkembangan pesat. b. Ilmu sejarah dan geograĮ, yaitu segala ilmu yang membahas tentang  perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. hbaid ibn Syariyah al-:urhumi  berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah. 

1. Bagaimana penyebaran agama Islam pada masa Daulah mayyah?

ketika itu adalah Abu al-Yasim al-ahrawi.  Ia dikenal sebagai ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga, dan  pelopor ilmu penyakit kulit. Di dunia Barat dikenal dengan Abulcasis.  Karyanya berjudul al-Ta’rif li man ‘Ajaza ‘an al-Ta’lţf, yang pada abad  yII telah diterjemahkan oleh Gerard of Cremona dan dicetak ulang di  Genoa ;1ξσρMͿ, Basle ;1οξ1 MͿ dan di Odžford ;1ρρς MͿ. Buku tersebut  menjadi rujukan di universitas-universitas di Eropa. c. Sejarah. 1Ϳ Abu Marwan Abdul Malik bin Habib, salah satu bukunya berjudul  al-Tarikh. Ia meninggal pada tahun ςο2 M. 2Ϳ Abu Bakar Muhammad bin hmar, dikenal dengan Ibnu Yuthiyah.  Karya bukunya berjudul Tarikh IŌitah al-Andalus. 3Ϳ Hayyan bin Khallaf bin Hayyan, karyanya al-Muqtabis Į Tarikh Rija al  Andalus dan al-Matin. d. Bahasa dan sastra Di antara tokoh terkenal bidang sastra ketika itu adalah ͗ 1Ϳ Ali al-Yali, karyanya al-Amali dan al-Nawadir, wafat pada tahun πσπ  M.   104 Kelas VIII SMP/MTs  2Ϳ Abu Bakar Muhammad Ibn hmar. Di samping terkenal sebagai ahli  sejarah, ia adalah seorang ahli bahasa Arab, nahwu, penyair, dan  sastrawan. Ia menulis buku dengan judul al-Af’al dan Fa’alta wa  Af’alat. Ia meninggal pada tahun σρρ M. 3Ϳ Abu Amr Ahmad ibn Muhammad ibn Abd Rabbih, karya prosa diberi  nama al-‘Aqd al-Farid. Ia meninggal tahun σξ0 M. ξͿ Abu Amir Abdullah ibn Syuhaid. Lahir di Cordova pada tahun 3ς2  Hͬσσ2 M dan  wafat pada tahun 103ο M. Karyanya dalam bentuk  prosa adalah Risalah al -awabi’ wa al-Zawabig, Kasyf al-Dakk wa  A£ar al-Syakk dan Hanut ‘Athar.   4. Wertumbuhan <ebudaLJaan Selain ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayah juga berhasil  mengembangkan bidang  lainnya, yaitu͗ a. Arsitektur Perkembangan di bidang arsitektur ini terlihat dari bangunan- bangunan artistik serta masjid-masjid yang memenuhi kota. Kota lama  pun dibangun menjadi kota modern. Mereka memadukan gaya Persia  dengan nuansa Islam yang kental di setiap sudut bangunannya. Pada  masa Walid dibangun  juga sebuah masjid agung yang terkenal dengan  sebutan Masjid Damaskus yang diarsiteki oleh Abu hbaidah bin :arrah  serta dibangunnya sebuah kota baru yaitu kota Kairawan oleh hƋbah  bin EaĮ. b. Organisasi militer Pada masa pemerintahan Bani Umayyah ini militer dikelompokkan  menjadi 3 angkatan yaitu angkatan darat (al-jundͿ, angkatan laut ;al- bahiriyah) dan angkatan kepolisian. c. Perdagangan Setelah Bani hmayah berhasil menaklukkan bebagai wilayah, jalur  perdangan menjadi semakin lancar. Ibu Kota Basrah di Teluk Persi pun  menjadi pelabuhan dagang yang ramai dan makmur, begitu pula Kota    ŬtiǀitaƐ peƐerta didiŬ ͗ a. Bacalah materi tentang pertumbuhan kebudayaan pada masa Umayyah. b. Secara berkelompok, carilah gambar-gambar para tokoh dan hasil  kebudayaan yang relevan. c. Buatlah paparan mengenai pertumbuhan kebudayaan pada masa  Umayyah disertai foto atau gambar yang telah kalian dapatkan. d. Presentasikan di depan kelas dengan tampilan yang menarik.   Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 105  Aden.  d. Kerajinan Ketika Khalifah Abdul Malik menjabat, mulailah dirintis pembuatan  tiras ;semacam bordiranͿ, yakni cap resmi yang dicetak pada pakaian  khalifah dan para pembesar pemerintahan. D ReŇeŬƐi  ŬhůaŬ Muůia     Eah, sekarang kalian tentunya menjadi semakin tahu, bukan͍ Bahwa  kemajuan yang  dicapai oleh Bani hmayyah tidak lain karena semangat umat  Islam dalam menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan  mempelajari sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan ini diharapkan dapat  memberikan pengaruh terhadap  akhlak kita  dalam kehidupan sehari-hari.  hntuk membantu kalian dalam menerapkan akhlak mulia ini, marilah kita  lakukan refleksi terhadap diri kalian masing-masing. Tanggapilah pernyataan- pernyataan berikut, sesuai dengan yang kamu rasakan dengan cara memberi  tanda silang pada gambar yang sesuai. – ;setujuͿ, . ;biasa sajaͿ, / ;tidak  setuju): 1. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan dekat  dengan rakyat. Sungguh bahagianya saya kalau memiliki seorang pemimpin  seperti itu, pasti akan aman, nyaman, tenteram bagi yang dipimpinnya. –  .  /  2. Berat sama dipikul ringan sama dijinjing, seberat apapun beban yang  kita emban pasti serasa ringan kalau ada kebersamaan, persatuan, dan  kesatuan.   –  .  /  3. Fitri adalah seorang anak

Sumber: buku pai kelas 8

You May Also Like

x